ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ανακαινίζουμε ολικά και μερικά επαγγελματικούς χώρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε εταιρείας. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε την επέκταση και την αναδιάταξη των χώρων όπως και την επιδιόρθωση και την συντήρηση τους.